Privacy verklaring Groepsaccommodatie Gaaglust

Versie: januari 2023 – versie 1.1

Onze Contactgegevens:

Groepsaccommodatie Gaaglust
Oostgaag 43
3155 CE Maasland (Zuid-Holland)

Telefoon +31 6 27 17 70 19

Wanneer u een boeking maakt voor de accommodatie, heeft Groepsaccommodatie Gaaglust hiervoor bepaalde gegevens nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerkt Groepsaccommodatie Gaaglust gegevens. Groepsaccommodatie Gaaglust respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Groepsaccommodatie Gaaglust verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wat betekent dat onder andere:

  • Groepsaccommodatie Gaaglust duidelijk vermeld met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doet Groepsaccommodatie Gaaglust via deze privacyverklaring.
  • Groepsaccommodatie Gaaglust de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Groepsaccommodatie Gaaglust passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Groepsaccommodatie Gaaglust persoonsgegevens verwerken.
  • Groepsaccommodatie Gaaglust uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website verkrijgt Groepsaccommodatie Gaaglust bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Groepsaccommodatie Gaaglust bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Groepsaccommodatie Gaaglust worden verstrekt om te verwerken. Groepsaccommodatie Gaaglust gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geboortedatum
Afhandelen reservering

Wanneer u bij Groepsaccommodatie Gaaglust een reservering maakt, maakt Groepsaccommodatie Gaaglust voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan Groepsaccommodatie Gaaglust uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw reserveringen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaart Groepsaccommodatie Gaaglustgegevens uw persoonsgegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 
Publicatie

Groepsaccommodatie Gaaglust publiceert uw klantgegevens niet.

 
Verstrekking aan derden

Groepsaccommodatie Gaaglust kan uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Groepsaccommodatie Gaaglust zijn verbonden. Groepsaccommodatie Gaaglust kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Groepsaccommodatie Gaaglust raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 
Gebruik van cookies

Groepsaccommodatie Gaaglust maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

 
Aanpassen privacy statement

Groepsaccommodatie Gaaglust behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.